ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
da Vinci Xi sistemi ile robotik rektum kanseri cerrahisi: ilk 100 olgu
1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2018.30164
Anahtar Kelimeler: Rektum kanseri, Robotik mezorektal eksizyon, da Vinci Xi si
Özet

 

Amaç: Robot teknolojisinin en güncel modeli olan da Vinci Xi sisteminin multikadran karın ameliyatlarını laparoskopi yardımı olmadan, robotu tekrar konuşlandırma veya trokar pozisyonunda değişiklik gerektirmeden tamamen robot ile yapılmasını mümkün kıldığı öne sürülmektedir. Ancak bu konu üzerinde literatür verisi sınırlıdır. Bu çalışmada multikadran bir cerrahi olan rektum kanseri ameliyatında Xi robot kullanımının uygulanabilirliğini değerlendirmeyi amaçladık.
 

 

Yöntemler: Çalışmaya Aralık 2014 ile Haziran 2017 tarihleri arasında rektum adenokanseri tanısı ile da Vinci Xi sistemi kullanılarak robotik mezorektal eksizyon ameliyatı yapılan hastalar alındı. Veriler prospektif kayıt edildi ve retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik bilgileri, intraoperatif bulgular, histopatolojik veriler ve postoperatif 30 gün sonuçlar değerlendirildi.
 

 

Bulgular: Çalışmaya toplam 100 hasta dahil edildi. Hastaların 57’si erkek, 43’i kadın ve ortalama yaş 61.4 ± 12.3 yıl idi. Doksan hastaya aşağı anteriyor rezeksiyon ve 10 hastaya abdominoperineal rezeksiyon uygulandı. Tüm ameliyatlarda karın ve pelvis aşamaları robotun ikinci defa konuşlandırılmasına gerek duyulmadan ve trokarların yeri değiştirilmeden tamamlandı. Ortalama ameliyat süresi 328.4 ± 105.8 dk ve kanama miktarı 131.7 ± 170.3 ml idi. İki hastada intraoperatif komplikasyon (%2) gelişti. İki hastada açık cerrahiye geçildi (%2). Çıkarılan ortalama lenf nodu sayısı 25.3 ± 12.0 idi. Dört hastada radyal sınır pozitifliği (%4) hariç diğer tüm hastalarda cerrahi sınırlar temiz bulundu. İnkomplet mezorektal fasya bütünlüğü oranı %3.2 idi. Ortalama hastanede yatış süresi 6.6 ± 3.6 gün ve postoperatif toplam morbidite oranı %25 idi.
 

 

Sonuç: da Vinci Xi modeli rektum kanseri ameliyatlarının tamamen robotik yapılmasını mümkün kılmaktadır. Robotun bu özelliği cerrahın ameliyatın tüm aşamalarında robotik cerrahinin avantajlarından optimal bir şekilde faydalanmasını sağlamaktadır.

 

Cite this article as: Özben V, Doğruöz A, Boğa SA, Aytaç E, Baca B, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T. Robotic rectal cancer surgery with the da Vinci Xi system: first 100 cases. İstanbul Med J 2018; DOI: 10.5152/imj.2018.30164

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018