ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Üst ekstremite cerrahisinde infraklaviküler ve supraklaviküler brakiyal pleksus bloğunun karşılaştırılması
1 Bezm-i Alem Valide Sultan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2018.48208
Anahtar Kelimeler: Rejyonal anestezi, brakiyal pleksus bloğu, infraklaviküler, supraklaviküler
Özet

 

Amaç: Çalışmamızda üst ekstremite cerrahisi uygulanacak hastalara, infraklaviküler ve supraklaviküler bölgede brakiyal pleksus blokajı uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılmasını amaçladık.


Yöntemler
: Hastanemiz Etik Kurul onayı alındıktan sonra Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde üst ekstremitesinden elektif olarak ameliyat olacak American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II aralığında, yaşları 18-80 arası 50 hasta çalışmaya dahil edildi.
Olgular infraklaviküler blok (Grup İ) ve supraklaviküler blok (Grup S) olarak rastgele 25 kişilik iki gruba ayrıldı. Grupların her ikisinde de periferik sinir stimülatörü yardımıyla ameliyat bölgesine göre iki ayrı sinir aranarak toplamda 20ml %0,5 levobupivakain ve 20ml %2 lidokain brakiyal pleksus kılıf içerisine enjekte edildi. Hastaların demografik verileri, ASA skorları, ameliyat endikasyonları, blok noktasına ulaşma süreleri, iğne derinliği, blok başlama süresi, ameliyat süresi, motor ve duysal blok süresi ile ilk ağrı başlama süresi kaydedildi.


Bulgular
: Olguların demografik verilerinde ve ameliyat sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Blok noktasına ulaşma süresi, iğne derinliği ve blok başlama süresi Grup İ’de Grup S’ye göre anlamlı derecede daha uzundur. ( p sırasıyla; <0,001, <0,001, <0,001)
Gruplar arasında motor blok süresi, duysal blok süresi ve ameliyat sonrası ilk ağrı başlama süresi bakımından anlamlı bir fark bulunmadı.


Sonuç
: Çalışmamızda supraklaviküler bloğun infraklaviküler bloğa göre blok noktasına ulaşma süresi, iğne derinliği ve blok başlama süresi açısından daha avantajlı olduğunu tespit ettik.


Cite this article as
: Ferlengez AG, Aldemir MT. Comparison of infraclavicular and supraclavicular brachial plexus block in upper extremity surgery. İstanbul Med J 2018; DOI: 10.5152/imj.2018.48208

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018