ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
BENZER MAKALELER
Editörden
Transrektal US Eşliğinde Yapılan Prostat Biyopsilerinin Patolojik Sonuçlarının PSA Değerlerine Göre Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2009; 10: 164-166)
Olgu Sunumu
İnvaziv Tuba Karsinomu; Olgu Sunumu
(Istanbul Med J 2009; 10: 37-39)
Deri Metastazı ile Seyreden Mide Kanseri
(Istanbul Med J 2008; 9: 33-36)
Bir Olgu Nedeniyle Kolonda Senkron Tümör Tanısında Güçlükler
(Istanbul Med J 2004; 5: 45-48)
Mekanik Intestinal ObstrüksiyonaNeden Olan Over Kanseri
(Istanbul Med J 2006; 7: 50-52)
Kolonun Meduller Karsinomu; Nadir Bir Olgu
(Istanbul Med J 2017; 18: 251-254)
DOI: 10.5152/imj.2017.80269
Akciğer Kanserinin Klinik Olarak Saptanan Tirod Metastazı: Nadir Bir Olgu
(Istanbul Med J 2017; 18: 255-259)
DOI: 10.5152/imj.2017.32656
Senkop ile Başvuran Kolonoskopi Sonrası Splenik Rüptür. Nadir Fakat Ölümcül Bir Komplikasyon
(Istanbul Med J 2018; 19: 56-58)
DOI: 10.5152/imj.2018.58661
Tiroglossal Duktus Kistinde İzole Papiller Tiroid Kanseri
(Istanbul Med J 2015; 16: 152-154)
DOI: 10.5152/imj.2015.92063
Çocukluk Çağının Nadir Paraparesi Nedeni, Spinal Kondrosarkom
(Istanbul Med J 2018; 19: 176-179)
DOI: 10.5152/imj.2018.08379
Derleme
Epstein-Barr Virüsü ve Gastrik Kanserde DNA Metilasyonu
(Istanbul Med J 2016; 17: 1-4)
DOI: 10.5152/imj.2016.28482
Kasa İnvaze Mesane Tümörlerinde Radikal Sistektomi ve Organ Koruyucu Tedavi Seçenekleri
(Istanbul Med J 2016; 17: 41-47)
DOI: 10.5152/imj.2016.37790
Özgün Araştırma
Kolon Kanserli Hastaların Demografik Özellikleri ve Tedavi Yanıtı
(Istanbul Med J 2014; 15: 199-202)
DOI: 10.5152/imj.2014.05900
Postmenopozal Kanamalı Hastalarda Histopatolojik Sonuçların Vücut Kitle İndeksleri ve Serum Leptin Düzeyleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2014; 15: 213-215)
DOI: 10.5152/imj.2014.89814
Senkron Bilateral Meme Kanserli Hastaların Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2015; 16: 45-47)
DOI: 10.5152/imj.2015.85547
Rektum Kanserinde Transanal Lokal Eksizyon
(Istanbul Med J 2006; 7: 16-18)
Dil Kanserlerinde Prognostik Faktörlerin Uzun Dönem Sağkalıma Etkisi
(Istanbul Med J 2016; 17: 86-92)
DOI: 10.5152/imj.2016.84756
Kanser Hastalarında Epizodik Ağrı
(Istanbul Med J 2006; 7: 33-36)
Glottik Kanserler için Transoral Lazer Mikrocerrahi Yöntemi - Komplikasyonlar ve Ön Komissür Tutulumunun Önemi
(Istanbul Med J 2013; 14: 12-15)
DOI: 10.5152/imj.2013.03
Tibia cisim kırıklarının oymalı kilitli intramedüller çiviler ile tedavisi
(Istanbul Med J 2011; 12: 125-130)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.07269
Meme Kitlelerine Yaklaşımda Eksizyonel Biyopsinin Yeri: 142 Hastada Biyopsi Patoloji Sonuçları
(Istanbul Med J 2008; 9: 130-133)
Bir Vulva Kanseri Olgusunda Iki Taraflı Femoral Transpozisyon Flebi ile Rekonstrüksiyon
(Istanbul Med J 1995; 1: 48-50)
Akciğer Kanserli Olguların Sigara Alışkanlığı Açısından Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 1999; 3: 31-33)
Benign Prostat Hiperplazisi Tanısı İle Opere Edilen 871 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesİ
(Istanbul Med J 2001; 4: 6-9)
Multinodüler Guatrda Tiroit Kanseri Sıklığı
(Istanbul Med J 2008; 9: 70-72)
Erkek Olguda Papiller Meme Kanseri
(Istanbul Med J 2008; 9: 89-91)
Prostat Spesifik Antijen ve Prostat Kanserinin Erken Tanısı
(Istanbul Med J 1994; 1: 38-40)
İnfiltratif Tip Meme Karsinomlarında Prognozu Etkileyen Faktörler
(Istanbul Med J 1995; 1: 1-4)
Postmastektomi Adjuvan Radyoterapi Alan Meme Kaoserli Olgularda Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2009; 10: 20-23)
Spesifikleşmenin olmadığı bir hastanede rektum kanseri cerrahisi sonrası mortalite ve morbidite
(Istanbul Med J 2012; 13: 157-165)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.30085
Üçlü (ER, PGR, HER2) Negatif 47 Meme Kanserli Hastanın Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2012; 13: 166-168)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.96158
İleri evre ozofagus kanserli hastaların palyasyonunda self-expanding metal stentlerin etkinliği
(Istanbul Med J 2012; 13: 181-185)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.47550
Meme Tümörlerinde Kanser Kök Hücre Belirteçleri ve Non-classic HLA Antijenlerinin Ekspresyonları
(Istanbul Med J 2017; 18: 128-134)
DOI: 10.5152/imj.2017.63497
Kemik Sintigrafisi Sonuçları ile Gleason Skor ve Prostat-Spesifik Antijen Düzeyleri Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J 2017; 18: 152-156)
DOI: 10.5152/imj.2017.21549
Baş-boyun Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Lokal Nüksün Saptanmasında Difüzyon Ağırlıklı MR ve FDG PET/BT’nin Tanısal Performansı
(Istanbul Med J 2016; 17: 48-53)
DOI: 10.5152/imj.2016.15010
Erken Evre Glottik Kanser Tedavisinde Diode Lazer Mikrocerrahisi: Onkolojik Sonuçlar ve Deneyimlerimiz
(Istanbul Med J 2017; 18: 32-36)
DOI: 10.5152/imj.2016.96720
da Vinci Xi sistemi ile robotik rektum kanseri cerrahisi: ilk 100 olgu
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2018.30164
Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Son Trimester Gebelerin Grup B Streptokok Taşıyıcılığının Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2018; 19: 263-267)
DOI: 10.5152/imj.2018.83446
Diyabetik ve diyabetik olmayan son trimester gebelerin grup B streptokok taşıyıcılığının karşılaştırılması
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2018.83446
Kemik Sintigrafisi Sonuçları ile Gleason Skor ve Prostat-spesifik Antijen Düzeyleri Arasındaki İlişki
(Istanbul Med J ; : -)
DOI: 10.5152/imj.2017.21549
Klinik Çalışma
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Birimi: Yeni kurulan bir ünitenin 18 aylık sonuçları
(Istanbul Med J 2012; 13: 13-18)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.55264
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane Enfeksiyonu İlişkisi
(Istanbul Med J 2010; 11: 159-163)
Kolon karsinomlarında lenfangiogenezis’in klinikopatolojik parametrelerle karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2012; 13: 53-60)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.78300
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018