Other

2020 Subject Index

IMJ 2020;21(6):0-0

Abdominal pain/Karın ağrısı155
ABO blood group/ABO kan grubu53
Acromegaly/Akromegali 13
Acute abdomen/Akut batın148, 170
Acute appendicitis/Akut apandisit170
Acute coronary syndrome/Akut koroner sendrom92, 444
Acute pancreatitis/Akut pankreatit 170
Adenocarcinoma/Adenokarsinom404
Adiponectin/Adiponektin 47, 182, 355
Adolescence/Adölesan266
Ageing/Yaşlılık290
Albumin/Albümin477
ALK1/ALK1391
ALK2/ALK2391
Allergic angina/Alerjik anjina327
Anaemia, type-1/Anemi, tip-1397
Anaphylaxis/Anafilaksi 230, 327
Ankylosing spondylitis/Ankilozan spondilit275, 430
Anti-mullerian hormone/Anti-mullerian hormon281
Antrochoanal polyp/Antrokoanal polip58
Anxiety disorder/Anksiyete bozukluğu423
Apelin/Apelin47
Appendix/Apendiks222
Arrhythmia/Aritmi109, 366
Arthroscopic ganglion excision/Artroskopik ganglionektomi104
Asymmetry/Asimetri262
Atrial fibrillation/Atrial fibrilasyon120, 430
Autoantibody/Otoantikor132
Autoimmune hepatitis/Otoimmün hepatit132
Axillary metastasis/Aksilla metastazı 42
Back pain/Bel ağrısı333
Bariatric surgery/Bariatrik cerrahi88
Basal ganglion/Bazal ganglion451
Bile leakage/Safra kaçağı140
Bladder cancer/Mesane kanseri82
Bleomycin/Bleomisin200
Blink reflex/Göz kırpma refleksi344
Blood cell count/Kan hücresi sayımı362
Body mass index/Vücut kitle indeksi355
Bone development/Kemik oluşumu190
Bone marrow involvement/Kemik iliği tutulumu196
Bone mineral density/Kemik mineral yoğunluğu320
Bottle feeding/Biberon ile besleme301
Bradycardia/Bradikardi418
Brain death/Beyin ölümü115
Brainstem auditory evoked potential/
Beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyel344
Breast cancer/Meme kanseri42, 97
C-erbB-2/C-erbB-2207
C-reactive protein/C-reaktif protein47
C1 inhibitor/C1 inhibitor155
Cappadocia/Kapadokya337
Carbon monoxide/Karbonmonoksit234
Carotid artery intimamedia thickness/
Karotis arter intima media kalınlığı47
Cataract/Katarakt380
Cecum/Çekum 222
CHA2DS2-VASc score/CHA2DS2-VASc skoru436
Chemoradiotherapy/Kemoradyoterapi82
Childhood/Çocukluk çağı155
Child/Çocuk413
Children/Çocuk242, 397, 401
Children/Çocuklar78
Child development/Çocuk gelişimi423
Cholangiography/Kolanjiyografi350
Cholecystectomy/Kolesistektomi350
Chronic lymphocytic leukemia/Kronik lenfositik lösemi152
Chronic otitis media/Kronik otitis media307
Chronic rhinosinusitis with nasal polyp/
Nazal polipli kronik rinosinüzit58
Cirrhosis/Siroz132
Cisplatin/Sisplatin281
Clarithromycin/Klaritromisin200
Colon cancer/Kolon kanser13
Colorectal cancer/Kolon kanseri458
Colorectal carcinoma/Kolorektal karsinom207
Complete response/Tam yanıt42
Complex aortic plaques/Kompleks aort plakları436
Computed tomography/Bilgisayarlı tomografi228
Concha bullosa/Konka bülloza64
Congenital scoliosis/Konjenital skolyoz18
Coronary arteria ectasia/Koroner arter ektazisi92
Coronary artery/Koroner arter408
Coronary artery disease/Koroner arter hastalığı92
Coronary hearth disease/Koroner kalp hastalığı391
Coronavirus/Koronavirüs242
Corticobulber motor evoked potential/Kortikobulber motor uyarılmış potansiyel344
Multimodality/Çok modlu344
COVID-19/COVID-19242
Crush/Ezilme yaralanması234
CT/BT145
CVID/CVID109
Cyanosis/Siyanoz484
Cystic dysplasia/Kistik displazi401
Cystic echinococcus/Kistik ekinokok140
Dabigatran/Dabigatran120
Deceased organ donation/Kadavradan organ nakli115
Decompression illness/Dekompresyon hastalığı234
Dentato-rubro-olivary pathway/Dentato-rubro-olivar yolak225
Denver II/Denver II370
Dexmedetomidine/Deksmedetomidin164
DISCERN/DISCERN275
Diabetes mellitus/Diabetes mellitus397
Diabetic foot/Diyabetik ayak234
Dizziness/Dengesizlik177
Dorsal ganglion/Dorsal ganglion104
Duke score/Duke skoru408
Duplex kidney/Dupleks böbrek401
Early diagnosis of breast cancer/Meme kanserinde erken tanı355
Echocardiography/Ekokardiyografi262
Elderly/Yaşlı462
Electrocardiograph/Elektrokardiyografi109, 366
Electromechanical delay/Elektromekanik gecikme430
Ender nail/Ender çivisi469
Endometrial diseases/Endometriyal hastalıklar362
Endoscopic mucosal resection/
Endoskopik mukozal rezeksiyon33
Endoscopic retrograde cholangiopancreatography/
Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi28, 140
Endoscopic submucosal dissection/Endoskopik submukozal rezeksiyon33
Endoscopy unit/Endoskopi ünitesi375
Endoscopy/Endoskopi404
Epicardial adipose tissue/Epikardiyal yağ dokusu430
Epileptic seizures/Epileptik nöbet477
Esophagus/Özofagus33
Exclusive breastfeeding/Sadece anne sütü ile besleme301
Exercise/Egzersiz182
Exercise stress test/Egzersiz stres testi408
Extranodal/Ekstranodal152
Eyelid tumour/Kapak tümörü258
Eyelid/Göz kapağı258
F-18 FDG PET/CT/F-18 FDG PET/BT145
F-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computerized tomography/ F-18-Fluorodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi42
Failure/Yetmezlik473
Fibromyalgia/Fibromyalji275
Filling injection complications/Dolgu komplikasyonu234
Gastroenteritis/Gastroenterit78
General anaesthesia/Genel anestezi462
General surgery/Genel cerrahi222, 404
Genitalia/Cinsel organ155
GFAP/GFAP23
Giant cell granuloma/Dev hücreli granülom330
Ginkgo biloba/Ginkgo biloba281
Grafts flaps/Riskli greft flepler234
Greft başarısı/Graft success307
Grey matter/Boz madde451
Haematocrit/Hematokrit418
HbA1c/HbA1c37, 397
Headache/Baş ağrısı177
Hemiarthroplasty/Parsiyel protez469
Hemoglobinopathy/Hemoglobinopati37
HER-2/HER-2207
Hereditary angioedema/Herediter anjioödem155
Histopathological changes/Histopatolojik değişiklikler88
HPLC/HPLC37
Hyperbaric oxygen/Hiperbarik oksijen234
Hyperbilirubinemia/Hiperbilirubinemi370
Hyperemesis gravidarum/Hiperemezis gravidarum297
Hypersensitivity/Hipersensitivite230
Hypertensive diseases of pregnancy/
Gebeliğin hipertansif hastalıkları53
Hypertrophic olivary degeneration/
Hipertrofik olivar dejenerasyon225
Hypotension/Hipotansiyon418
Guillian Mollaret triangle/Guillian Mollaret üçgeni225
Icterus/İkter140
III rectum cancer/III rektum kanseri384
Imatinib/İmatinib281, 473
Immunoglobulin E/İmmünoglobulin E230
Incidental parathyroidectomy/İnsidental paratiroidektomi320
Inflammation/Enflamasyon307
Information reliability/Bilgi güvenirliliği275
Insula/İnsula451
Insulin resistance/İnsülin direnci47, 355
Insulin/İnsülin182, 397
Intestinal perforation/İnce barsak perforasyonu 148
Intraoperative/Peroperatuar350
Intraspinal abnormality/İntraspinal anomali218
Invasive ductal carcinoma/İnvazif duktal karsinom42
Ischaemia-modified albumin/İskemi modifiye albümin297
Ischaemic stroke/İskemik inme436
İnternet/İnternet275
İnvolvement/Tutulum152
JAK2 V617F mutation /JAK2 V617F mutasyonu7
JTc interval/JTc aralığı366
Ketamine/Ketamin164
Kidney/Böbrek152
Kounis syndrome/Kounis sendromu327
Lactate/Laktat213
Language development/Dil gelişimi370
Laparoscopic sleeve gastrectomy/Laparoskopik sleeve gastrektomi88
Laparoscopic/Laparoskopik350
Leiomyoma/Leiomiyom33
Leukocyte/Lokosit213
Lidocaine/Lidokain484
Lipid profile/Lipid profili182
Liver/Karaciğer458
Lymphocyte/Lenfosit473
Magnetic resonance cholangiography/
Manyetik rezonans kolanjiyografi140
Malignant peritoneal mesothelioma/
Malign peritoneal mezotelyoma337
Malnutrition/Malnütrisyon290
Maxilla/Maksilla330
MBP/MBP23
Medulla spinalis abnormality/Medulla spinalis anomalisi218
Mesenteric ischaemia/Mezenter iskemi213
Metastasis/Metastaz458
Metastatic lung cancer/Metastatik akciğer kanseri148
Methaemoglobinemia/Methemoglobinemi484
Methylene blue/Metilen mavisi484
Modic degeneration/Modik dejenerasyon333
Molecular response/Moleküler yanıt473
More than 90 years/90 yaş üstü469
Mother milk/Anne sütü301
Mother’s attitude/Anne davranışı301
MPN/MPN7
MRI/MR145
MRI/MRG225
Mucocele/Mukosel222
Multiple pregnancy/Çoğul gebelik418
Multiple sclerosis/Multiple skleroz23
Mutation/Mutasyon391
Myeloproliferative neoplasm/Miyeloproliferatif neoplazi 7
Nasal polyp/Nazal polip58
Neoadjuvant chemotherapy/Neoadjuvan kemoterapi42
Neonatal jaundice/Yenidoğan sarılığı370
Neoplasms/Neoplaziler222
Neurodevelopment/Nörogelişim370
Neuromonitoring/Nöromonitorizasyon344
Neutrophil to eosinophil ratio/Nötrofil iyozinofil oranı58
Neutrophil-lymphocyte/Nötrofil-lenfosit384
Neutrophil/lymphocyte ratio/Nötrofil/lenfosit oranı82
Newborn/Yenidoğan242
Non-obstetric surgery/Obstetrik olmayan cerrah170
Non-operating room anaesthesia applications/Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları375
Sedation/Sedasyon375
Non-palpable breast cancer/Non-palpabl meme kanseri312
Non-surgical scoliosis treatment/Cerrahi dışı skolyoz tedavisi18
NQO1 C609T gene polymorphism/
NQO1 C609T gen polimorfizmi7
NSE/NSE23
Nutrition/Nütrisyon290
Obesity/Obezite160, 182 
Obstetric anaesthesia/Obstetrik anestezi160
Onabotulinum toxin type A/Onabotulinum toxin tip A177
One-stage surgery/Tek aşamalı cerrahi218
Optimal/Optimal473
Organ donation/Organ nakli115
Osteomyelitis/Osteomiyelit234
Outcome/Sonuç126
Ovarian cyst/ Over kisti200
Ovary/Over281
Oxidative stress/Oksidatif stres297
Pacifier/Emzik301
Pancreatitis/Pankreatit78
Paranasal sinus tomography/Paranazal sinüs tomografisi64
Pathological assessment/Patolojik değerlendirme258
Pediatric care/Çocuk bakımı1
Pelvic floor/Pelvik taban481
Pelvic organ prolapse/Uterus prolapsus481
Peer-based education/Akran temelli eğitim266
Perforation/Perforasyon28, 307
Perinatal mental disorders/Perinatal zihinsel bozukluklar423
Periodontitis/Periodontitis366
Pessaries/Vajinal ilaçlar481
Peutz-Jeghers syndrome/Peutz-Jeghers sendromu404
PEX/PEX380
Platelet-lymphocyte ratio/Trombosit-lenfosit oranı82, 384
POCT/HBTC37
Polycystic ovary syndrome/Polikistik over sendromu47
Polyostotic fibrous dysplasia/Poliostotik fibröz displazi145
Polyps/Polipler362, 404
Posterior fossa lesions/Posterior fossa lezyonları344
Post-operative wounds/Postoperatif yara234
Postpartum depression/Postpartum depresyon423
Pregnancy/Gebelik71, 170, 481
Prenatal care/Doğum öncesi bakım71
Preventive cardiology/Koruyucu kardiyoloji444
Primary biliary cholangitis/Primer bilier kolanjit132
Primary care/Birinci basamak444
Prognosis/Prognoz384
Prognostic parameters/Prognostic parameter207
Prophylactic mastectomy/Profilaktik mastektomi97
Propofol/Propofol164
Prostate cancer/Prostat kanseri196
Provider/Sağlayıcılar1
Proximal femur nail/Proksimal femur çivisi469
Pseudoexfoliation/Psödoeksfoliasyon380
Pulmonary function tests/Solunum fonksiyon testleri462
Radio-guided occult lesion localisation (ROLL)/Adyonüklid okült lezyon lokalizasyonu (ROLL)312
Radioguided surgery/Radyonüklid işaretleme312
Radionecrosis/Radyonekroz234
Rat/Sıçan281
Rectal cancer/Rektum kanseri126
Red cell distribution width/Eritrosit dağılım genişliği58
Residual tumor/Rezidü tümör42
Retinopathy of prematurity/ Prematüre retinoaptisi262
Retromandibular vein/Retromandibular ven228
Rh factor/Rh faktörü53
Rheumatoid arthritis/Romatoid artrit275
Rib fracture/Kaburga kırığı190
Risk factors/Risk faktörleri53
Rivaroxaban/Rivaroxaban120
Rotavirus/Rotavirüs78
S100B/S100B23
Sarcopenia/Sarkopeni290
Sarcopenic obesity/Sarkopenik obezite290
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2242
Schmorl nodule/Schmorl nodülü333
Sclerotherapy/Skleroterapi200
Screening tests/Tarama testleri,71
Second look/Second look213
Sedation/Sedasyon164
Sentinel lymph node biopsy/Sentinel lenf nodu biyopsisi97
Sentinel lymph node/Entinel lenf nodu312
Sentinel node and occult lesion localisation (SNOLL)/Sentinel lenf nodu ve okült lezyon lokalizasyonu (SNOLL)312
Serial casting/Seri alçılama18
Serum lipids/Lipidler355
Sexually transmitted diseases/Cinsel yolla bulaşan hastalıklar266
Sickle cell disease/Orak hücre hastalığı1
Sigma-shaped RCA/Sigma RCA408
Skull base surgery/Kafa tabanı ameliyatı344
Skull base/Kafatası tabanı64
Smoking/Sigara92, 444
Smoking cessation/Sigara bırakma444
Somalia/Somali380
Sphincterotomy/Sfinkterotomi140
Spinal anaesthesia/Spinal anestezi160, 418, 462
Spinal deformity/Spinal deformite218
Stage II/Evre II384
Subarachnoid depth/Subaraknoid derinlik160
Subsaharan africa/Sahra altı afrika380
Sudden blindness/Ani görme kaybı234
Sudden deafness/Ani işitme kaybı 234
Supportive treatments/Destek tedavileri71
Surgical treatment/Cerrahi tedavi28
Survey/Survi458
Survival/Sağkalım126, 196
Swelling/Şişlik330
Systemic inflammation/Sistemik enflamasyon58
Tetracycline/Tetrasiklin 200
Thrombospondin/Thrombospondin13
Thyroidectomy/Tiroidektomi320
Tortuosity/Tortiyozite408
Tp-e/QTc ratio/Tp-e/QTc oranı366
Transition care intervention/Geçiş bakımı müdahale1
Transition care/Geçiş bakımı1
Transplantation/Transplantasyon115
Ureteral atresia/Üreter atrezisi401
Uric acid/Ürik asit477
Vascular disease/Periferik vasküler hastalık 234
Venous ectasia/Venöz ektazi228
Vertigo/Vertigo413
Vestibular migraine/Vestibülar migren177
Vestibulo-ocular reflex/Vestibülo-oküler refleks413
vHIT/vHIT413
Very old patients/İleri yaş hasta469
Video head impuls test/Video kafa itme testi413
Warning/Uyarı473
White matter/Ak madde451
Wrist arthroscopy/El bileği artroskopisi104
Young/Genç hasta126
Zinc/Çinko190