Other

2019 Subject Index

IMJ 2019;20(6):0-0

25(OH)D vitamin/25(OH)D vitamini107
3D conformal radiotherapy/3D konformal radyoterapi49
A1298C/A1298C408
Abdominal pain/Abdominal ağrı125
Abdominal pain/Karın ağrısı541
Abdominal wall endometriosis/Abdominal duvar endometriozis94
Abnormal uterine bleeding/Anormal üterin kanama477
Abortion/Düşük330
Acne vulgaris/Akne vulgaris80
Acoustic voice analysis/Akustik ses analizi231
Acute appendicitis/Akut apandisit347
Acute coronary syndrome/Akut koroner sendrom75
Adolescents/Gençler107
Adult/Yetişkin137, 347
Adverse drug reactions/Advers ilaç reaksiyonları67
Aggressive fibromatosis/Agresif fibromatozis365
AIDS/AİDS159
Air-bone gap/Hava-kemik aralığı21
Alfentanil/Alfentanil512
Allergy/Alerji256
Anaplastic thyroid carcinoma/Anaplastik tiroid karsinomu250
Anesthesia workers/Anestezi çalışanları299
Ankylosing spondylitis/Ankilozan spondilit231, 285
Anomalies/Anomaliler574
Apparent diffusion coefficient/Görünür difüzyon katsayısı547
Arcuate foramen/Arkuat foramen377
Arterial stiffness/Arteriyel sertlik285
Asclepius/Asklepios172
Asthma/Astım273
Atlas/Atlas377
Attention deficit hyperactivity disorder/
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu502
Attitude/Tutum208
Autism spectrum disorder/Otizm spektrum bozukluğu502
Awareness/Farkındalık450
Balloon angioplasty/Balon anjiyoplasti44
Barrel/Namlu368
Beta HCG/Beta HCG325
Biomarker/Biyobelirteç458
Blank cartridge/Kurusıkı mermi368
Blood gas analysis/Kan gazı analizi289
Body mass index/Beden kitle indeksi137
Bone healing/Kemik iyileşmesi468
Brachial plexus block/Brakiyal pleksus bloğu39
Brain death/Beyin ölümü144
Breast/Meme148
Bronchiolitis/Bronşiolit261
Bullet/Mermi371
C677T/C677T408
Cadaver study/Kadavra çalışması377
Caduceus/Kadukeus172
Carbon monoxide poisoning/Karbon monoksit zehirlenmesi519
Cardiotoxicity/Kardiyotoksisite528
Carotid intima-media thickness/Karotis intima-media kalınlığı218
Carotid plaque/Karotis plak218
Cataract surgery/Katarakt cerrahisi31
Cataract/Katarakt558
Caustic intoxication/Kostik intoksikasyonu473
Cautery/Koter338
Cavitary/Kaviter356
Central sleep apnea/Santral uyku apnesi176
Cerebral metabolism/Serebral metabolizma193
Cerebral toxoplasmosis/Serebral toksoplazmozis159
Cerebrovascular diseases/Serebrovasküler hastalıklar563
Cervical length/Servikal uzunluk98
Chemotherapy/Kemoterapi88, 424
Chest Wall/Göğüs duvarı365
Child/Çocuk352
Childhood autism/Çocukluk çağı otizmi450
Childhood/Çocukluk çağı273
Children/Çocuklar403
Choroid plexus papilloma/Koroid pleksus papillomu.156
Chronic leukemia/Kronik lösemi528
Chylous fistula/Şilöz fistül152
Clopidogrel/Klopidogrel563
Clubfoot/Çarpık ayak35
Coin/Sikke172
Colonoscopy/Kolonoskopi198, 512
Common variable immunodeficiency/
Yaygın değişken immün yetmezlik583
Complicated appendicitis/Komplike apandisit347
Complication/Komplikasyon152
Component separation/Komponent seperasyon342
Computed tomography/Bilgisayarlı tomografi101, 541
Computerized drug interaction checker program/
Bilgisayarlı ilaç etkileşimi kontrol programı67
Conservative/Konservatif312
Constipation/Konstipasyon198
Controlled exploration/Kontrollü eksplorasyon487
Coronary angiography/Koroner anjiyografi394
Coronary arteries/Koroner arterler574
Coronary artery disease/Koroner arter hastalığı394
Coronary artery ectasia/Koroner arter ektazisi394
Coronary computed tomography angiography/
Koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi574
Corrosive substance ingestion/Koroziv madde alımı473
Corticosteroid/Kortikosteroid54, 306
Cranioplasty/Kraniyoplasti193
Cytoreduction/Sitoredüksiyon88
da Vinci Xi system/da Vinci Xi sistemi1
Decompressive craniectomy/Dekompresif kraniyektomi193
Delayed surgery/Gecikmiş cerrahi424
Descemet membrane detachment/
Descemet membran dekolmanı165
Developmental characteristics/Gelişimsel özellikler502
Dexmedetomidine/Deksmedetomidin403
Diabetes/Diyabet169, 352
Diaphragm thickness/Diyafram kalınlığı101
Dietary habits/Beslenme alışkanlıkları137
Difficult/Zor250
Diffusion weighted imaging/Difüzyon ağırlıklı görüntüleme418
Diffusion-weighted magnetic resonance imaging/
Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme547
Discontinuation of life support/Yaşam desteğinin kesilmesi144
Dose rate/Doz hızı188
DPP-4 inhibitor/DPP-4 inhibitörleri253
DRESS/DRESS256
Drug error/İlaç hatası299
Drug interactions/İlaç etkileşimi67
Drug-eluting balloon/İlaç kaplı balon44
Drug/İlaç256
Dysphagia/Disfaji580
Dyspnea/Dispne250
E-selectin, disease activity/
E-selektin, hastalık aktivitesi285
Early stage renal failure/Erken dönem böbrek yetmezliği58
East-Coast/Doğu sahili208
Education/Eğitim382
Elastofibroma dorsi/Elastofibroma dorsi441
Elderly patient/Yaşlı hasta289
Elderly/Yaşlılık125
Electromyography/Elektromiyografi17, 119
Emergency department/Acil servis519
Emergency/Acil541
Emmetropia/Emetropi31
Endometrial carcinoma/Endometriyal karsinoma8
Endometrioma/Endometrioma13
Endoscopy/Endoskopi580
Endstage renal disease/Son dönem böbrek yetersizliği44
Enoxaparin/Enoksaparin75
Eosinophilia/Eozinofili256
Epidural injection/Epidural enjeksiyon163
Epiretinal membrane/Epiretinal membran241
Epistaxis/Burun kanaması446
Epithelialization/Epitelizasyon322
Erythropoiesis-stimulating agents/
Eritropoietin sitümüle eden ajanlar524
Esophageal involvement/Özofagus tutulumu580
Esophagitis/Özofajit473
Etiology/Etiyoloji224
Excision/Eksizyon1
External branch of the superior laryngeal nerve/
Süperior laringeal sinirin eksternal dalı119
Extracutaneous/Ekstrakütanöz246
Extrapelvic endometriosis/Ekstrapelvik endometriozis94
F-18 FDG/F-18 FDG188, 441
Fatty acids/Yağ asitleri2014
Femoral neuropathy/Femoral nöropati270
Femoroacetabular impingement/Femoroasetabular sıkışma462
FIGO classification/FİGO sınıflaması477
FIGO/FIGO88
Fibrin reaction/Fibrin reaksiyon165
Fine needle aspiration cytology/İnce iğne aspirasyon sitolojisi148
Fluid replacement/Sıvı replasmanı508
Fluorescence/Floresans279
Frailty/Kırılganlık63
Fundamental frequency/Temel frekans231
Ga-68 DOTATATE/Ga68 DOTATATE441
Gas jet/Gaz jeti368
Gas pressure/Gaz basıncı368
Gastrointestinal stromal tumor/Gastrointestinal stromal tümör418
Gender/Cinsiyet382
Glioblastoma multiforme/Glioblastoma multiforme49
Glioma/Gliom413
Goiter/Guatr535
Gonarthrosis/Gonartroz553
HDL-C/HDL-C389
Health center/Sağlık merkezi208
Health effects/Sağlık etkileri497
Heart failure/Kalp yetersizliği176, 528
Hematologic parameters/Hematolojik parametreler482
Hematom/Hematom75
Hematoma/Hematom270
Hemorrhage/Hemoraji568
Hepatectomy/Hepatektomi152
Hermes/Hermes172
HIV/HİV159
Hilar/Hiler356
Hip arthroscopy/Kalça artroskopisi462
Hip osteoarthritis/Osteoartrit462
Hip/Kalça306
Histopathology/Histopatoloji148
Hoarseness/Ses kısıklığı17
Hodgkin disease/Hodgkin hastalığı583
Human metapneumovirus/İnsan metapnömovirüs261
Hydatid cyst/Hidatik kist547
Hydrocephalus/Hidrosefali156
Hyperpigmentation/Hiperpigmentasyon198
Hypersensitivity/Hipersensitivite256
Hyponatremia/Hiponatremi78
Hypotension/Hipotansiyon508
Hypoxia-inducible factor-1 alpha/
Hypoxia-inducible factor-1 alfa58
IL-1RA/IL-1RA202
IL-4/IL4202
Immune thrombocytopenia patients/İmmün trombositopeni54
Immunoassay/İmmünolojik test279
Impaired consciousness/Bilinç bulanıklığı156
Incision/İnsizyon338
Incisional endometriosis/İnsizyonel endometriozis94
Inflammation/Enflamasyon322
Inflammatory marker/Enflamatuvar belirteç482
Informed consent/Aydınlatılmış onam553
Infraclavicular/İnfraklaviküler39
Insufficiency/Yetersizlik107
Insulin/İnsülin130
Intensity modulated radiotherapy/Yoğunluk ayarlı radyoterapi49
Intoxication/İntoksikasyon270
Intra-abdominal sepsis/İntra-abdominal sepsis487
Intraspinal/İntraspinal371
Intrauterin device/Rahim içi araç72
Iris hook/İris kancası26
Isotretinoin/İsotretinoin468
Kidney cancer/Böbrek Kanseri408
Knee/Diz306
Knowledge level/Bilgi düzeyi273
Knowledge/Bilgi208
Labeling/Etiketleme299
Laboratory/Laboratuvar347
Lactate clearance/Laktat klirensi519
Lactate/Laktat519
Laparoscopy/Laparoskopi72
Larynx/Larenks17
Lateral nasal osteotomy/Lateral nazal osteotomi468
Lateral rectus muscle/Lateral rektus kası264
Left circumflex artery/Sol sirkümfleks arter574
Ligamentum flavum cyst/Ligamentum flavum kisti577
Linagliptin/Linagliptin169, 253
Lipid parameters/Lipit parametreleri214
Liquid chromatography/Sıvı kromatografi279
Liver/Karaciğer152, 436
Lobular capillary hemangioma/Lobüler kapiller hemanjiom446
Logistic model/Lojistik model8
Low back pain/Bel ağrısı111
Low molecular weight heparins/
Düşük molekül ağırlıklı heparin75
Lumbar disc herniation/Lomber disk hernisi111
Lumbar vertebra/Lomber vertebra577
Lymphatic metastasis/Lenfatik metastaz8
Lymphoma/Lenfoma583
Macrosomia/Makrozomi398
Magnetic resonance imaging/
Manyetik rezonans görüntüleme111, 264, 306, 365, 418, 577
Magnetic resonance spectroscopy/
Manyetik rezonans spektroskopi159
McKittrickWheelock syndrome/McKittrickWheelock sendromu78
Measurement/Ölçüm101
Medical abortion/Medikal düşük330
Medicine/Tıp172, 382
Melanosis coli/Melanozis koli198
Metachronous/Metakron294
Metastatic colorectal cancer/Metastatik kolorektal kanser82
Metatarsus adductus/Metatarsus adduktus35
Metformin/Metformin130
MHR/MHR389
Migration/Migrasyonu371
Monocyte to high-density lipoprotein cholesterol ratio/
Yüksek dasiteli lipoprotein kolesterol oranı389
Morbidity/Morbidite398
Mortality/Mortalite289
MRI/MRG246, 413
MTHFR/ MTHFR408
Mucosal melanoma/Mukozal melanom246
Multifidus muscle/Multifidus kası111
Multiple primary tumors/Çoklu primer tümör294
Myelopathy/Miyelopati163
Myocardial infarction/Miyokard enfarktüs218, 389
Myofibroblastoma/Myofibroblastoma148
Myositis/Miyozit264
Nanomaterials/Nanomalzeme497
Nanoparticle/Nanopartikül497
Nanotechnology/Nanoteknoloji497
Nasal obstruction/Burun tıkanıklığı446
Nasal/Nazal403
Neck injury/Boyun yaralanması267
Necrotizing pneumonia/Nekrotizan pnömoni352
Neoadjuvant longcourse radiotherapy/
Neoadjuvan uzun süreli radyoterapi424
Neonatal screening/Yenidoğan taraması279
Nerve injury/Sinir yaralanması119
Neutrophil lymphocyte ratio/Nötrofil lenfosit oranı54
Neutrophil-lymphocyte ratio/Nötrofil-lenfosit oranı125
Neutrophil-to-lymphocyte ratio/Nötrofil lenfosit oranı458
Neutrophil/lymphocyte ratio/Nötrofil/lenfosit oranı13
Newborn/Yenidoğan398
Obesity/Şişmanlık137
Obstructive sleep apnea/Obstrüktif uyku apnesi176
Oral cavity/Oral kavite446
Oral squamous cell carcinoma/
Oral skuamöz hücreli karsinom202
Organ donation/Organ nakli144
Osseous anomaly/Osseöz anomali377
Osteonecrosis/Osteonekroz306
Osteoprotegerin/Osteorrotegerin130
Otorhinolaryngology/Kulak burun boğaz450
Otosclerosis/Otoskleroz21, 458
Outpatients/Ayakta tedavi208
Ovarian carcinoma/Yumurtalık karsinomu88
Overall survival/Genel sağkalım82
Pachydermodactyly/Pakidermodaktili360
Painless swelling/Ağrısız şişlik360
PALM-COEIN/PALM-COEİN477
Palpable purpura/Palpabl purpura169
Patient satisfaction/Hasta memnuniyeti553
Pelvic inflammatory disease/Pelvik enflamatuvar hastalık482
Pemphigus/Pemfigus580
Peninsular Malaysia/Yarımada Malezya208
Peripheral interventions/Periferik girişim44
Peritoneal dialysis/Periton diyalizi524
Pes equinovarus/Pes ekinovarus35
PET/CT/PET/BT188, 431, 441
Phacoemulsification/Fakoemülsifikasyon26, 165
Phenol/Fenol115
Phenylketonuria/Fenilketonüri279
Physical activity/Fiziksel aktivite137
Pilonidal sinüs/Pilonidal sinüs115
Plain radiography/Düz radyografi306
Platelecrit/Platelekrit563
Platelet aggregation/Trombosit agregasyonu524
Platelet count/Platelet sayısı563
Platelet-lymphocyte ratio/Platelet-lenfosit oranı125
Platelet/lymphocyte ratio/Trombosit/lenfosit oranı13
Pneumomediastinum/Pnömomediastinum267
Pneumonectomy/Pnömonektomi352
Pneumonia/Pnömoni261
Polymorphism/Polimorfizm202, 408
Postpartum period/Doğum sonrası dönem316
Povidone-iodine/Povidon iyot322
Practice/Uygulama208
Preeclampsia/Preeklampsi325
Pregnancy-associated plasma protein A/PAPP-A325
Pregnancy/Gebelik234, 316
Premedication/Premedikasyon403
Preterm birth/Erken doğum tahmini98
Preterm delivery/Preterm doğum325
Prognosis/Prognoz63
Progression free survival/Progresyonsuz sağkalım82
Proximal interphalangeal joint/Proksimal interfalangial eklem360
Pruritus/Kaşıntı224
Pseudoexfoliation/Psödoeksfoliyasyon558
Psychosocial aspects/Psikososyal yönleri80
Pupil stretching/Pupil germe26
Pyogenic granuloma/Piyojenik granülom446
Quadruple injection/Dörtlü enjeksiyon312
Quality of life/Hayat kalitesi234
Quality of life/Yaşam kalitesi80
Radiation safety/Radyasyon güvenliği188
Radiculopathy/Radikülopati577
Radio-embolization/Radio-embolizasyon436
Radiomics/Radyomik413
Radiotherapy/Radyoterapi152
Rash skin eruption/Makülopapüler cilt döküntüsü253
Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand/
Reseptör kapa-B faktörü reseptör etkinleştirici bağlayıcı130
Rectal cancer/Rektal kanser418
Rectal cancer/Rektum kanseri1, 424
Recurrence/Rekürrens342
Regional anesthesia/Rejyonal anestezi39
Regorafenib/Regorafenib82
Reliability/Güvenilirlik101, 413
Remifentanil/Remifentanil512
Renal biopsy/Renal biyopsi568
Renal hipoxia/Renal hipoksi58
Resident/Asistan450
Resistance/Rezistans563
Retroperitoneal area/Retroperitoneal alan568
Rheumatoid arthritis/Romatoid artrit285
Right hemicolectomy/Sağ hemikolektomi363
Risk factors/Risk faktörleri502
Robotik mesorectal/Robotik mezorektal1
Sarcoidosis/Sarkoidoz356
Scalpel/Bisturi338
Scar endometriosis/Skar endometriozis94
Scar/Skar338
School/Okul273
Schwannoma/Schwannom363
Sedation/Sedasyon512
Sepsis/Sepsis289
Sexual counseling/Cinsel danışmanlık492
Sexual dysfunction/Cinsel disfonksiyon492
Sexual dysfunction/Cinsel işlev bozukluğu234
Sexual function/Cinsel fonksiyon492
Sexuality/Cinsellik234, 492
Side effect/Yan etki436
Sigmoid colon perforation/Sigmoid kolon perforasyonu72
Skin/Deri224
Sleep apnea/Uyku apnesi176
Small bowel perforation/İnce barsak perforasyonu571
Small pupil/Küçük pupil558
Snake/Yılan172
Specific learning disorder/Öğrenme bozukluğu502
Spinal anesthesia/Spinal anestezi508
Standardization/Standardizasyon299
Stapedotomy/Stapedotomi21
Steroid/Steroid264
Student/Öğrenci382
Subacromial impingement/Subakromial sıkışma312
Subclinical atherosclerosis/Subklinik ateroskleroz218
Sublingual/Sublingual403
Sulfonylurea/Sülfonilüre130
Superior laryngeal nerve/Superior larengeal sinir17
Supraclavicular/Supraklaviküler39
Surgical site infection/Cerrahi alan enfeksiyonu322
SUV measurement/ SUV ölçümü431
Symbol/Sembol172
Synchronous/Senkron294
Systemic inflammation/Sistemik inflamasyon458
Teacher/Öğretmen273
Teleradiology/Teleradyoloji541
Terminology/Terminoloji477
Texture analysis/Yapısal analiz413
Thoracic empyema/Torakal ampiyem163
Thyroid cancer/Tiroid kanseri535
Thyroid gland/Tiroid bezi250
Thyroidectomy/Tiroidektomi119
Tibialis anterior tendon transfer/
Tibialis anterior tendon transfer35
Total knee arthroplasty/Total diz artroplastisi553
Toxicity/Yan etki82
tPA/tPA165
Tracheal rupture/Trakeal delinme267
Tracheotomy/Trakeotomi250
Transcatheter aortic valve implantation/
Transkateter aort kapak replasmanı63
Transvaginal ultrasound/Transvajinal ultrason98
Treatment/Tedavi487
Tumor background ratio/Tümör background oranı431
Turkey/Türkiye450
Type 2 diabetes mellitus/Tip 2 diabetes mellitus130, 208, 253
Ultrasonography/Ultrasonografi365
Undergraduate/Lisans382
Uterus perforation/Uterus perforasyonu72
Vacuum-assisted closure/Vakum-yardımlı kapama487
VAP-1 protein/VAP-1 proteini535
Vascular closure systems/Damar kapama sistemler119
Vascular endothelial growth factor/
Vasküler endotelyal growth faktör285
Venous thrombosis/Venöz tromboz316
Vertebral artery/Vertebral arter377
Vertebrobasilar insufficiency/Vertebrobaziler yetmezlik377
Villous adenoma/Villöz adenom78
Violet light/Mor ışık31
Vision loss/Görme azlığı241
Visual acuity/Görme keskinliği31
Visual animations/Görsel animasyonlar553
Vitamin B12 deficiency/Vitamin B12 eksikliği214
Vitreoretinal interface/Vitreoretinal ara yüzey241
VNTR/VNTR202
Volumetric modulated arc therapy/Volümetrik ark tedavisi49
Von Recklinghausen’s/Von Recklinghausen363
VP shunt complications/VP şant komplikasyonları571
VP shunt surgery/VP şant cerrahisi571
Warfarin/Warfarin270
Wheezing/Hışıltı261
Women/Kadın330
Wound healing/Yara iyileşmesi115
Wound infection/Yara yeri enfeksiyonu342
Y-90 microsphere/Y-90 mikrosfer436
Yellow chromophore/Sarı kromofor31
Young age/Genç yaş218